Banner with people

Kab mob COVID-19 puas tsim kev nyuaj rau kev them koj li nqi tsev? 

Ua ntawv thov RentHelpMNLogo hnub no kiag

Yog tias koj tau ntsib kev txom nyem vim yog muaj tus kab mob kis thiab xav tau kev pab them koj cov nqi tsev los sis nqi dej nqi hluav taws xob, koj yuav muaj cai tau txais Lub Khoo Kas COVID-19 Emergency Rental Assistance (Pab Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Txheej Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19).

Rent Help MN

Kab mob COVID-19 puas tsim kev nyuaj rau kev them koj li nqi tsev? 

Ua ntawv thov hnub no kiag

Yog tias koj tau ntsib kev txom nyem vim yog muaj tus kab mob kis thiab xav tau kev pab them koj cov nqi tsev los sis nqi dej nqi hluav taws xob, koj yuav muaj cai tau txais Lub Khoo Kas COVID-19 Emergency Rental Assistance (Pab Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Txheej Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19).

Rent Help MN

RentHelpMN yog dab tsi? 

Lub khoo kas no tau tsim los mus pab cov neeg Minnesota uas them tsis yeej yus cov nqi tsev lawm los sis ntshai tsam ho muaj qhov them tsis yeej ntawd tshwm sim.Yog tias koj pom tias koj tus kheej tab tom poob rau qhov zoo li no, peb yuav nyob ntawm no los pab koj.Tshawb xyuas seb koj puas tsim nyog tau txais thiab npaj kom txhij los mus ua ntawv thov.

NTU IB: SAU NTAWV THOV KIAG TAM SIM NO YOG KOJ TSHUAV NQI TSEV TSIS TAU THEM

Tam sim no RentHelpMN tab tom ua hauj lwm nrog cov neeg xauj tsev uas tshuav nqi tsev tsis tau them.Cov neeg uas tshuav nqi tsev tsis tau them thiab ua tau raws li qhov kev muaj cai tau txais yuav tuaj yeem sau ntawv thov rau txhua yam kev pab uas muaj.Peb yuav hloov kho phab no tshiab thaum lub khoo kas qhib txais cov ntaub ntawv thov rau tag nrho lwm yam nqi tsev thiab nqi dej nqi hluav taws xob lawm.
Rent Help MN Phase One

 

Txoj kev tsis ua dab tsi txog kev ncaws ntawm tsev yuav los xaus

Mus saib cov sij hawm ntawv thiab paub txog koj cov kev cai thiab kev lav phij xaub. Nyob rau ntu sij hawm thaum lun June 30 thiab October 12, txhua txoj kev tiv thaiv txog kev ncaws tawm tsev yuav tshem tag rau cov neeg xauj tsev uas tsim nyog tos cov ntawv thov kev pab los ntawm COVID-19. 

Eviction moratorium is ending

Npaj Koj Daim Ntawv Thov

Cov neeg xauj tsev hauv Minnesota uas muaj cai tau txais tuaj yeem tau txais kev pab them nqi tsev thiab cov nqi dej nqi hluav taws xob txij kiag los sis tom qab Lub Peb Hlis Ntuj Hnub Tim 13, Xyoo 2020 los mus.Yog tias koj tsim nyog tau txais, koj tuaj yeem tau txais kev pab tag nrho txog li 15 lub hlis.
Building icon

Npaj Kom Txhij

Nco ntsoov siv peb cov ntawv teev Get Ready los pab koj npaj koj daim ntawv thov. Pom cov ntaub ntawv ntau ntxiv thiab cov qauv kom rub tawm thaum koj thov.

renter icon

Daim Ntawv Txheeb Rau Cov Neeg Xauj

Mus Rub Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv Uas Tus Neeg Xauj Tsev Yuav Tau Ua PDF los mus saib seb koj puas muaj cai tau txais thiab tshawb xyuas seb koj yuav tau ua cov ntaub ntawv twg los mus npaj kom txhij rau kev ua ntawv thov.

landlord icon

Daim Txheeb Xyuas Ua Tus Tswv Tsev

Mus Rub Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv Uas Tus Tswv Tsev Yuav Tau Ua PDF los mus saib seb koj puas muaj cai tau txais thiab tshawb xyuas seb koj yuav tau ua cov ntaub ntawv twg los mus npaj kom txhij rau kev ua ntawv thov.

211-logo-tagline-rgb   Kuv yuav tuaj yeem hu rau leej twg yog muaj lus nug?   Muaj cov neeg ua hauj lwm uas raug cob qhia los mus teb koj cov lus nug txog koj qhov kev muaj cai tau txais, cov nuj nqis, cov ntaub ntawv los sis los mus pab ua kom muaj kev yooj yim yam tsim nyog.Hu rau 211 hnub no kiag.


Kev Ua Ntawv Thov Ntawm Tus Neeg Xauj Tsev

Yog koj yog ib tug neeg xauj tsev nyob hauv Minnesota uas ua tau raws li qhov kev muaj cai tau txais, koj tuaj yeem ua ntawv thov rau RentHelpMN tau.


Kev Sau Npe Ntawm Tus Tswv Tsev

Koj puas yog tus tswv tsev uas muaj cov neeg xauj tsev them tsis yeej nqi tsev lawm? RentHelpMN yog ib lub tsam thawj tshiab los mus them cov nqi tsev uas tseem tsis tau them.

Minnesota phone

Lwm cov peev txheej uas muaj

Muaj ntau lub loos kam (entities) tau txais pob nyiaj pab rau vaj tsev thiab lwm yam uas muaj feem cuam tshuam los mus ua ib feem ntawm pob nyiaj pab daws kev txom nyem los ntawm kab mob COVID-19.

QHIA RentHelpMN RAU KOJ LUB ZEJ ZOG

 

Yog tias koj xav pab tshaj lus qhia txog RentHelpMN, ua raws li qhov chaw txuas (link) hauv qab no kom nkag tau mus txog cov cuab yeej cuab tam uas koj yuav siv.Cov cuab yeej no xam muaj kev tso xov xwm zej tsoom (social media), xa email thiab xa ntawv hauv xov tooj, cov ntawv luam mus lo rau ntawm tej, ntawv tshaj xov, kev tshaj tawm hauv digital thiab lwm yam.

PEB COV NEEG KOOM TES

Anoka County
Dakota County
Hennpin County
City of Minneapolis
Ramsey County
City of Saint Paul
Washington County