Banner with people

Cov chaw ua ntawv thov nyiaj pab them nqi tsev xauj RentHelpMN tsis txais cov ntawv ua tuaj thov nyiaj lawm.  

Rent Help MN

Cov chaw ua ntawv thov nyiaj pab them nqi tsev xauj RentHelpMN tsis txais cov ntawv ua tuaj thov nyiaj lawm.  

Rent Help MN

RentHelpMN yog dab tsi? 

Qhov program nov tsim tawm los pab cov neeg xauj tsev hauv lub xeev Minnesota es lawv raug kev phom sij yuav poob lawv lub tsev vim yog muaj tus kab mob COVID-19 es kis thoob plaws, thiab them nyiaj xauj tsev mus rau tus tswv tsev xauj rau cov hli es tsis tau them nqi tsev. Yog tias koj poob qab them nqi rau koj lub tsev xauj, peb nyob nov pab koj. Tshawb xyuas seb koj puas tsim nyog tau txais kev pab thiab pib ua koj daim ntawv thov kev pab hnub no.

Cov chaw ua ntawv thov nyiaj pab them nqi tsev xauj RentHelpMN tsis txais cov ntawv ua tuaj thov nyiaj lawm. 

Cov chaw ua ntawv thov nyiaj pab them nqi tsev xauj RentHelpMN tsis txais cov ntawv ua tuaj thov nyiaj lawm. 

Yog tias koj twb tau xa kom daim ntawv thov kev pab tuaj thaum hnub los yog ua ntej lub Ib Hlis Ntuj Hnub Tim 28 es yog hnub kawg, daim ntawv yuav muab coj los saib.  Qhov tsim nyog txais kev pab ntawm qhov Kev thov yuav muab coj los luj xyuas es pab raws li qhov es tseem tshuav nyiaj seem los tsis tshuav.  

Nrhiav kev pab rau nqi xauj tsev los yog nqi fai fab? 

Kev pab them nqi fai fab yeej muaj yog mus rau qhov chaw pab them nqi fai fab hu ua Energy Assistance Program. Thov ua ntej lub Tsib Hlis 31, 2022. 

Txav mus hauv kom pom cov links nkag mus rau cov kev pab muaj rau cov pej xeem ntxiv. 

 

RentHelpMN Yeej Tiv Thaiv Kev Raug Ncaws Tawm Tsev

Yog tias koj yog ib tug neeg xauj tsev es tab tom ntsib kev raug ncaws tawm tsev vim yog koj tsis tau them nqi tsev xauj, yog muaj daim ntawv thov kev pab es tseem tau muaj kev txiav txim rau qhov kev pab nyiaj thaum lub sij hawm ti tes ti tawv yuav tiv thaiv tau koj. Cov neeg xauj tsev es tau txais daim ntawv ceeb toom tias yuav raug ncaws tawm tsev kuj yuav tsum tau teb rau daim ntawv ceeb toom thiab mus tshwm ntsej muag rau nram tsev hais plaub es nqa daim ntawv thov kev pab mus ua pov thawj. Cov neeg ua hauj lwm hauv Minnesota Housing yeej tuaj rau hauv lub tsev hais plaub es nqa cov ntaub ntawv tuaj rau ob tog neeg tib si. Kawm kom paub txog qhov txheej txheem ncaws tawm tsev thiab yuav ua cas thiaj li tiv thaiv tau koj tus kheej ntawm homelinemn.org.

Npaj Koj Daim Ntawv Thov

Cov neeg xauj tsev hauv Minnesota uas muaj cai tau txais tuaj yeem tau txais kev pab them nqi tsev thiab cov nqi dej nqi hluav taws xob txij kiag los sis tom qab Lub Peb Hlis Ntuj Hnub Tim 13, Xyoo 2020 los mus.Yog tias koj tsim nyog tau txais, koj tuaj yeem tau txais kev pab tag nrho txog li 18 lub hlis.
Building icon

Npaj Kom Txhij

Nco ntsoov siv peb cov ntawv teev Get Ready los pab koj npaj koj daim ntawv thov. Pom cov ntaub ntawv ntau ntxiv thiab cov qauv kom rub tawm thaum koj thov.

renter icon

Daim Ntawv Txheeb Rau Cov Neeg Xauj

Mus Rub Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv Uas Tus Neeg Xauj Tsev Yuav Tau Ua PDF los mus saib seb koj puas muaj cai tau txais thiab tshawb xyuas seb koj yuav tau ua cov ntaub ntawv twg los mus npaj kom txhij rau kev ua ntawv thov.

landlord icon

Daim Txheeb Xyuas Ua Tus Tswv Tsev

Mus Rub Daim Ntawv Teev Cov Ntaub Ntawv Uas Tus Tswv Tsev Yuav Tau Ua PDF los mus saib seb koj puas muaj cai tau txais thiab tshawb xyuas seb koj yuav tau ua cov ntaub ntawv twg los mus npaj kom txhij rau kev ua ntawv thov.


Kev Ua Ntawv Thov Ntawm Tus Neeg Xauj Tsev

Yog koj yog ib tug neeg xauj tsev nyob hauv Minnesota uas ua tau raws li qhov kev muaj cai tau txais, koj tuaj yeem ua ntawv thov rau RentHelpMN tau.


Kev Sau Npe Ntawm Tus Tswv Tsev

Koj puas yog tus tswv tsev uas muaj cov neeg xauj tsev them tsis yeej nqi tsev lawm? RentHelpMN yog ib lub tsam thawj tshiab los mus them cov nqi tsev uas tseem tsis tau them.

Minnesota phone

Lwm cov peev txheej uas muaj

Muaj ntau lub loos kam (entities) tau txais pob nyiaj pab rau vaj tsev thiab lwm yam uas muaj feem cuam tshuam los mus ua ib feem ntawm pob nyiaj pab daws kev txom nyem los ntawm kab mob COVID-19.

 

 

PEB COV NEEG KOOM TES

Anoka County
Dakota County
Hennpin County
City of Minneapolis
Ramsey County
City of Saint Paul
Washington County