Kawm Paub Ntau Ntxiv

Cov Lus Uas Nquag Nug txog RentHelpMN Lub Khoo Kas Pab Nyiaj Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19 (COVID-19 Emergency Rental Assistance)

Hauv qab no yog cov lus uas nquag nug (thiab cov lus teb) txog Lub Khoo Kas Pab Nyiaj Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19 (COVID-19 Emergency Rental Assistance) uas tsoom hwv Meskas ua tus pab pob peev nyiaj.Cov lus uas nquag nug no yuav raug hloov kho tshiab yam tsis tu ncua txhawm rau los teb cov lus nug ntxiv, los mus muab lus qhia kom meej los sis muab kho kom raug, thiab ntxiv cov lus qhia paub ntau ntxiv rau raws li cov lus qhia tshiab los ntawm U.S. Department of Treasury.

Lus Nug: Leej twg thiaj muaj cai tau txais RentHelpMN Lub Khoo Kas Pab Nyiaj Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19 (COVID-19 Emergency Rental Assistance)?
Cov neeg xauj tsev uas muaj txhua yam raws li hauv qab no yuav tsim nyog rau lub khoo kas no:

 1. Lub tsev nyob yog xauj xwb.
  Tsev neeg yuav tsum muaj qhov kev npaj uas qhia tias lawv tab tom xauj tsev los ntawm tus tswv tsev.Qhov no yuav tsum yog koj qhov chaw nyob tseem ceeb hauv Minnesota.Daim ntawv cog lus xauj tsev los sis daim ntawv xauj tsev tam sim no uas tag nrho tus neeg xauj tsev thiab tus tswv tsev puav leej tau kos npe rau tib si yog hom ntaub ntawv uas xav tau tshaj plaws.Yog tias tsis tuaj yeem muab tau daim ntawv cog lus xauj tsev, lwm yam ntaub ntawv uas yuav tuaj yeem lees txais tau muaj xws li daim ntawv sau nqi hluav taws xob, daim ntawv pov thawj los ntawm tus tswv tsev los sis tus neeg saib xyuas lub tsev, los sis daim ntawv tshaj qhia txog kev them nyiaj tshev los sis tshaj qhia txog kev them nyiaj hauv lub txhab nyiaj txiag uas qhia txog kev them nyiaj rau tus tswv tsev.

 2. Tsev neeg tau ntsib kev txom nyem los ntawm kab mob COVID-19.
  Muaj cov neeg hauv yim neeg txij li ib leeg nce mus tuaj yeem qhia kom pom tau tias kab mob COVID-19 tau tsim kev kub ntxhov ncaj qha los sis tsis yog ncaj qha rau lawv lub peev xwm los mus them nqi tsev los sis nqi dej nqi hluav taws xob.Qhov no suav nrog kev tsim nyog tau txais cov nyiaj poob hauj lwm, kev ua rau cov nyiaj uas tsev neeg khwv tau poob qis, thiab/los sis ua rau muaj kev siv nyiaj ntau los sis kev ntsib kev txom nyem nyiaj txiag vim yog muaj kab mob sib kis loj (ncaj qha los sis tsis yog ncaj qha).

 3. Yim neeg uas muaj cai tau txais los ntawm cov nyiaj khwv tau.
  Cov nyiaj uas tsev neeg khwv tau los yuav tsis pub tshaj 80% ntawm Cov Neeg Khwv Tau Nyiaj Ntau Pes Nrab Nyob Hauv Cheeb Tsam (Area Median Income, AMI) rau thaj chaw uas yim neeg ntawd nyob raws li tau teev tseg los ntawm Department of Housing and Urban Development (HUD) thiab tus neeg ua ntawv thov lub nroog.Yuav xav tau cov ntaub ntawv no thaum lub sij hawm ua daim ntawv thov.Kiv mus rau hauv qab kawg nkaus ntawm phab no los mus saib qhov txwv txog cov nyiaj khwv tau raws lub nroog.

 4. Yim neeg uas them tsis yeej nqi tsev lawm.
  Nyob hauv Ntu 1 ntawm lub khoo kas, tsev neeg yuav tsum them tsis yeej cov nqi tsev thiaj li muaj cai los mus ua ntawv thov tau.RentHelpMN xav kom ntseeg tau tias txhua tus neeg xauj tsev them kom yeej cov nqi tsev tsis tau them kom tag ua ntej yuav qhib lub khoo kas rau cov neeg thov uas xav tau kev pab them cov nqi tsev yav tom ntej.

Lus Nug: Cov kauj ruam rau kev ua ntawv thov yog muaj dab tsi?
Siv koj lub sij hawm los mus ua tib zoo sau koj daim ntawv thov.Lub khoo kas no muaj nyiaj ntau heev thiab tsis tas yuav maj li.Koj yim ua koj daim ntawv thov tau txhij txhua npaum li cas, ces yim ua rau peb pawg neeg ua hauj lwm tshuaj xyuas tau yooj yim npaum li ntawd xwb.
KAUJ RUAM 1.Ua ntej yuav pib ua koj daim ntawv thov hauv online, txheeb xyuas kom tag nrho cov cai txog kev muaj cai tau txais thiab cov npe ntawm cov ntaub ntawv uas xav tau.Sau tag nrho cov ntaub ntawv uas tsim nyog los mus ua ke thiab npaj kom txhij, tsis hais yog muab scan los sis muab yees duab kom pom tseeb-tseeb, kom tuaj yeem nyeem tau los mus upload.

KAUJ RUAM 2.Teb kom tiav cov lus nug los mus lim ua ntej ntawm Lub Khoo Kas Pab Nyiaj Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19 (renthelpmn.org).

KAUJ RUAM 3.Yog tias koj tau txais ib tsab ntawv uas qhia tias koj muaj cai tau txais lawm, ces pib ua daim ntawv thov los ntawm kev sau koj lub npe, chaw nyob email, naj npawb xov tooj thiab tus password (thiab los mus lees koj tus password).Nco ntsoov khaws koj tus password cia rau ib qho chaw muaj kev nyab xeeb.

KAUJ RUAM 4.Ua kom tiav daim ntawv thov, suav nrog kev upload txhua cov ntaub ntawv uas tsim nyog kom tas, ces nias rau “Xa Mus.”

KAUJ RUAM 5.Koj tuaj yeem tshawb xyuas seb koj daim ntawv thov mus txog qhov twg lawm tau txhua lub sij hawm ntawm Lub Khoo Kas Pab Nyiaj Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19 (renthelpmn.org).Koj yuav tsum tau siv koj lub npe tus neeg siv thiab tus password.

KAUJ RUAM 6.Koj daim ntawv thov thiab cov ntaub ntawv yuav raug tshuaj xyuas, thiab yuav muaj kev tiv toj koj tus tswv tsev thiab tiv toj cov tuam txhab pab cuam dej thiab hluav taws xob.Yuav muaj kev tiv toj koj yog tias xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv.

Lus Nug: Kuv puas yuav tau thov nqi tsev rau 3 lub hlis yav tom ntej?
Thov, yog tias koj npaj siab yuav nyob hauv koj lub tsev txuas mus ntxiv thiab xav tau kev pab mus rau yav tom ntej.Lub khoo kas no yuav muab kev ruaj ntseg rau vaj tsev nyob los ntawm kev pab them tag nrho cov nqi tsev yav tas dhau los thiab yuav them rau koj cov nqi tsev uas tseem yuav tuaj uas yog them ib zaug rau peb lub hlis.Thaum sau koj daim ntawv thov, yog tias koj xav tias tseem yuav nyob hauv koj lub tsev xauj ntawd ntxiv mus rau peb lub hlis tom ntej, ces thov kom puv nkaus li tus nqi tsev uas koj yuav tau them mus rau yav tom ntej.Qhov no muaj nyob rau tag nrho hauv ntu 1 thiab ntu 2 tib si.

Lus Nug: Kuv tus tswv tsev tau pib ua ntawv thov rau kuv lawm.Qhov no txhais li cas? [hloov kho dua tshiab thaum 4.26.21]
Cov tswv tsev tuaj yeem xa cov ntaub ntawv tiv toj rau lawv cov neeg xauj tsev tau, uas yog los mus ua tus avkhuaj (account) xwb tab sis tsis yog ua tag nrho daim ntawv thov rau kev pab.Tus neeg xauj tsev yuav tsum ua raws li qhov chaw txuas (link) thiab sau cov nyiaj uas khwv tau rau, ntxiv cov ntaub ntawv txog kev xauj tsev thiab cov ntawv pov thawj uas xav tau rau kev xa daim ntawv thov rau. Yog tias tus neeg xauj tsev ua raws qhov chaw txuas (link) thiab sau tiav thiab xa daim ntawv thov mus lawm, daim ntawv thov yuav raug tshuaj xyuas thiab twb yeej txuas nrog tus tswv tsev tus avkhauj (account) lawm, yog tias muaj cai tau txais thiab tau txais kev pom zoo rau kev them nyiaj.Txawm li cas los xij, cov tswv tsev yuav tsis tuaj yeem xa ua lawv tus kheej ntiag tug.Yog tias tus neeg xauj tsev tsis ua dab tsi li, qhov kev teev npe uas tus tswv tsev tau teev tseg yuav tag sij hawm thiab yuav raug lawb pov tseg tom qab sij hawm 10 hnub.

Lus Nug: Leej twg thiaj raug xam nkag ua tus neeg hauv yim neeg?
Cov neeg hauv yim neeg xam muaj xws li ntam qab no:

Txhua tus neeg loj uas nyob hauv lub tsev thaum lub sij hawm ua daim ntawv thov

Txhua tus me nyuam yaus uas nyob hauv lub tsev thaum lub sij hawm ua daim ntawv thov

Cov me nyuam tseem tsis tau yug ntawm cov poj niam cev xeeb tub (hauv daim ntawv thov hauv online, sau tus me nyuam lub hnub yug ua lub hnub tim ua daim ntawv thov)

Lus Nug: Yog tias kuv tau txais kev pab lawm, kuv puas yuav tsum tau them rov qab?
Tsis tau them. Qhov kev pab no tsis yog kev qiv nyiaj thiab tus neeg xauj tsev tsis tas yuav them rov qab yog tias tau muab cov nyiaj mus siv raws li kev pom zoo.Cov tswv tsev yuav tsum tau them cov nyiaj rov qab yog tias tus neeg xauj tsev tsis nyob hauv lub tsev ntxiv lawm.Cov neeg xauj tsev yuav tsis tau los mus lav cov tswv tsev cov kev lav ris.

Lus Nug: Yog tias kuv tau txais kev pab lawm kuv lwm cov nyiaj pab xws li nyiaj muas noj food stamps thiab kev pab txog vaj tsev puas yuav tau txais kev kub ntxhov?
Tsis tau. Yog tias koj tau txais qhov kev pab no lawm nws yuav tsis tsim kev kub ntxhov rau koj txoj kev muaj cai tau txais cov khoo kas uas tsoom hwv ua tus pab pob peev nyiaj xws li nyiaj muas noj food stamps, Medicaid, Medicare, nyiaj pov hwm zej tsoom, WIC los sis cov tsev luam.Yog tias koj tus tswv tsev tsis kam txais kev them nyiaj ncaj qha rau nws, peb yuav muab cov nyiaj ncaj qha rau koj.Cov nyiaj no yuav tsis suav tias yog cov nyiaj khwv tau los uas yuav tau them se rau tsoom hwv thiab yuav tsis tsim kev kub ntxhov rau koj txoj kev muaj cai tau txais cov khoo kas uas tsoom hwv ua tus pab pob peev nyiaj.Qhov kev pov thaiv no tau muab sau rau hauv txoj cai lij choj uas muab qhov kev pab no lawm.Yog tias koj tau txais cov nyiaj pab uas tsis yog tsoom hwv ua tus pab pob peev nyiaj, thov mus nug tus neeg tswj xyuas qhov nyiaj pab ntawd.

Lus Nug: Yog tias kuv tsis tau kis tus kab mob COVID-19, kuv puas tuaj yeem thov tau?
Tuaj yeem.Tus kab mob sib kis tau tsim kev nyuaj rau ntau tus neeg nyob rau ntau yam.Yog koj ntsib kev nyuaj uas yog khwv nyiaj tsis txaus los mus siv thiab them koj qhov nqi tsev, koj yuav muaj cai tau txais.

Lus Nug: Yuav ua li cas kuv thiaj paub tias cov nyiaj kuv khwv tau los tsim nyog tau txais? Cov nyiaj khwv tau qhov twg los uas kuv yuav tau muab xam nkag thaum los mus txiav txim cov nyiaj uas tsev neeg khwv tau los?
Hauv daim ntawv thov, koj yuav tau xam cov nyiaj khwv tau los ntawm txhua qhov chaw uas txhua tus neeg hauv tsev neeg uas muaj hnub nyoog 18 xyoo nce mus khwv tau los ua ib feem ntawm tsev neeg.Qhov no suav nrog tej nyiaj ua hauj lwm, nyiaj poob hauj lwm, cov nyiaj khwv tau los ntawm kev ua hauj lwm sab nrauv, cov nyiaj tip, nyiaj khwv tau los ntawm kev lag luam, nyiaj khwv tau los ntawm kev ua hauj lwm rau tus kheej, nyiaj so hauj lwm, nyiaj laus, nyiaj Pov Hwm Zej Tsoom, thiab cov nyiaj khwv tau los ntawm Kev Pov Hwm Zej Tsoom Ntau Ntxiv.Thov kiv mus rau hauv qab kawg nkaus ntawm phab no los mus saib qhov txwv txog cov nyiaj khwv tau raws lub nroog.Daim phiaj qhia no kuj tseem muaj rau mus rub tau los ntawm phab Cov Peev Txheej.

Lus Nug: Kuv yuav tsum siv lub internet browser twg los mus ua daim ntawv thov?
Daim ntawv thov yuav ua tau hauj lwm zoo tshaj plaws nrog lub Google Chrome.Yog tias koj tsis muaj lub Google Chrome uas tshiab tshaj plaws, koj tuaj yeem mus rub tau los ntawm lub Google Chrome.

Lus Nug: Kuv puas tuaj yeem thov yog tias kuv nyob hauv cov tsev luam, los sis muaj Tshooj 8 (Section 8) los sis Housing Choice Voucher (Daim Ntawv Xaiv Vaj Tsev Nyob), los sis muaj lwm yam kev pab txog vaj tsev?
Tuaj yeem.Koj tuaj yeem thov cov nyiaj nqi tsev uas koj yuav tsum tau them yog tias tsis tau muaj lwm qhov kev pab los mus them cov nqi tsev no thiab koj ua tau raws li txhua qhov kev muaj cai tau txais ntawm lub khoo kas.

Lus Nug: Kuv puas tuaj yeem thov tau yog tias kuv twb them kuv cov nqi tsev tas lawm?
Nyob rau hauv Ntu 2, koj tuaj yeem thov tau yog tias koj twb them koj cov nqi tsev tas lawm.Mus rau renthelpmn.org txhawm rau los mus tshuaj xyuas seb lub khoo kas tab tom nyob rau ntu twg lawm. RentHelpMN pab them cov nqi dej nqi hluav taws xob uas tsis tau them thiab pab them cov nqi tsev rau yav tom ntej yog tias koj ua tau raws li txhua qhov kev muaj cai tau txais ntawm lub khoo kas.

Lus Nug: Kuv puas yuav tsum qhia txog kuv li xam xaj los sis nyob rau qhov twg?
Minnesota Housing zoo siab txais tos txhua tus neeg xauj tsev uas ua tau raws li qhov kev muaj cai tau txais li hais tseg sab sauv txhawm rau los mus thov kev pab them nqi tsev.Daim ntawv thov tsis tas yuav tsum muaj ntaub ntawv txog kev tsiv teb chaws los sis xam xaj.Hais txog kev thov kev pab, hu rau 211.

Lus Nug: Hom nqi tsev twg thiaj li muaj cai tau txais kev pab?
Hom nqi cov tsev hauv qab no yog muaj cai tau txais RentHelpMN:

 • Tsev Apartment
 • Cov tsev nyob ib yig kheej
 • Cov tsev tsim los ua tsev xauj
 • Cov tsev tsim los ua tej kem tsev
 • Kev nyob hauv hotel thiab motel uas yog tus neeg xauj qhov chaw nyob tseem ceeb
 • Lwm yam kev npaj xauj tsev tsis raws cai, ces nce raws kev tshuaj xyuas los ntawm lub khoo kas
Lus Nug: Cov nqi dab tsi uas yuav pab them?
RentHelpMN yuav muab kev pab them cov nqi tsev nyob tsis pub dhau 12 lub hlis, nrog rau tuaj yeem txuas ntxiv tau peb lub hlis raws li qhov uas xav tau.RentHelpMN yuav them cov nqi dej nqi hluav taws xob uas tsis tau them suav nrog nqi hluav taws xob, roj av (gas), kev pab cuam hluav taws xob hauv tsev, nqi dej, nqi dej qias neeg thiab nqi sau khib nyiab.Lub khoo kas no tsis them nqi xov tooj los sis nqi internet.

Lus Nug: RentHelpMN puas yuav them nqi pab cuam internet?
Tsis them. Nyob rau lub sij hawm no, RentHelpMN tsis pab them nqi internet.Mus saib FCC hais txog rau cov lus qhia paub txog Emergency Broadband Benefit.Peb yuav hloov kho cov chaw txuas (links) mus rau lwm cov peev txheej uas muaj nyob rau ntawm renthelpmn.org.

Lus Nug: Yuav ua li cas yog tias kuv tshuav nqi tsev tsis tau them ua ntej Lub Plaub Hlis Ntuj Hnub Tim 1, Xyoo 2020?
RentHelpMN tsis tuaj yeem pab them cov nqi tsev ua ntej Lub Peb Hlis Ntuj Hnub Tim 13, Xyoo 2020.Cov nqi tsev uas tsis tau them rau Lub Plaub Hlis Ntuj Xyoo 2020 yog thawj lub hlis uas muaj cai tau txais kev them nqi rau cov neeg xauj tsev feem ntau uas xauj tsev ua hli.

Lus Nug: Kuv puas tuaj yeem thov rau RentHelpMN yog tias kuv nrog lwm tus neeg sib koom nyob ib lub tsev?
Tuaj yeem.Txhua tus neeg nyob hauv lub tsev yuav raug xam tias yog ib feem ntawm yim neeg thiab yuav tsum tau ua ntawv thov ua ke, tshwj kiag tias yog muaj ntaub ntawv sau qhia meej tias lawv sib faib nyias xauj nyias tsev.Txhua tus neeg loj yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv qhia txog cov nyiaj khwv tau.

Lus Nug: Kuv twb ua ntawv thov rau Lub Khoo Kas Pab Txog Vaj Tsev Thaum Muaj Kab Mob COVID-19 (COVID-19 Housing Assistance Program, CHAP) lawm thiab twb tau muab cov ntaub ntawv no tas lawm.Vim li cas kuv ho yuav tsum tau rov ua ntawv thov dua?
Thov zam txim, ob qho no nyias yog nyias ib lub khoo kas uas xav tau cov ntaub ntawv sib txawv.Qhov no txhais tau tias peb yuav tsum nug cov lus nug sib txawv thiab ntaus nqi xyuas koj qhov xwm txheej tam sim no.Peb thov txim rau qhov ua rau tsis muaj kev yooj yim.

Lus Nug: Yuav ua li cas yog tias kuv tsis muaj lub scanner, lub copier los sis lub fax los mus xa cov ntaub ntawv xav tau?
Koj tuaj yeem xa cov ntaub ntawv uas yog siv lub xov tooj smartphone los mus muab daim ntawv yees duab thiab upload cov duab mus rau hauv lub txhooj (system) ua daim ntawv thov.Txhua tus ntawv nyob hauv daim duab yuav tsum pom tseeb thiab nyeem tau yooj yim.Qee qhov chaw ua hauj lwm yuav muaj kev pab cuam kev pab fax thiab pab scan rau kev pab daws kev txom nyem ua cuam tshuam txog COVID.Qhia rau cov neeg ua hauj lwm los sis tus thawj tswj tias koj tab tom ua ntawv thov rau lub khoo kas uas lub lav ua tus pab pob peev nyiaj thiab nug seb lawv qhov chaw hauj lwm puas muaj kev pab fax thiab pab scan.Koj kuj tseem tuaj yeem thov ib daim ntawv thov ua nplooj ntawv uas muaj daim foos tuaj yeem sau rau tau thiab lub hnab ntim ntawv uas them nyiaj nqi xa rov qab tas lawm.Yog tias koj xav tau kev pab ntau ntxiv, hu rau 211.

Lus Nug: Kuv yuav ua li cas yog kuv paub tias kuv sau kuv daim ntawv thov yuam kev lawm tom qab twb xa mus lawm?
Daim ntawv thov yuav raug tshuaj xyuas los ntawm pawg neeg ua hauj lwm uas tau txais kev cob qhia, thiab nyob saib nraim.Muaj ntau yam ua yuam kev uas pom tau tseeb xws li kev upload daim ntawv tsis raug los sis sau tau tus zauv ntxaiv (zero) tshaj rau hauv kev thov nqi tsev lawm ces yuav raug muab khuav cia thiab pawg neeg ua hauj lwm yuav tiv toj rau koj.Hais txog kev rau koj tus chaw nyob email yuam kev los sis kev muab xa tau tawm ua ntej koj ua tiav, hu rau 211 hais txog rau cov lus qhia paub ntau ntxiv txog seb yuav ua li cas los mus daws kho qhov yuam kev hauv koj daim ntawv thov.

Lus Nug: Kuv yuav paub tau li cas tias kuv daim ntawv thov mus txog twg lawm?
Koj tuaj yeem nkag mus rau hauv lub portal ua daim ntawv thov los mus saib seb koj daim ntawv thov lis mus txog rau ntu twg lawm tau txhua lub sij hawm.Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau 211 los mus nug txog koj daim ntawv thov seb txog twg lawm thiab.

Lus Nug: Puas muaj qhov txwv txog qhov nyiaj ntau tshaj plaws uas tso cai rau pab?
Tsis muaj, ib txwm tsis muaj qhov txwv txog qhov nyiaj ntau tshaj plaws rau cov nyiaj nqi tsev los sis nqi dej nqi hluav taws xob.Txawm li cas los xij, tsuas muaj qhov txwv txog qhov kev pab rau cov hli tag nrho uas tau txais xwb.Lub khoo kas no tuaj yeem muab kev pab mus txog 12 lub hlis, nrog rau tuaj yeem txuas tau peb lub hlis ntxiv, xam tag nrho yog pab mus txog rau 15 lub hlis.Tej zaum kuj yuav muaj kev txwv ntau ntxiv uas yog saib raws cov peev txheej uas muaj.

Lus Nug: Kuv puas tuaj yeem thov kev pab ntau tshaj ib lub hlis?
Tuaj yeem.Cov neeg thov uas tau txais kev pom zoo yuav muaj cai tau txais kev pab txog kaum ob lub hlis, nrog rau tuaj yeem txuas tau peb lub hlis ntxiv, xam tag nrho yog pab mus txog rau 15 lub hlis.Qhov no kuj tseem yuav siv rau nqi dej nqi hluav taws xob tib si thiab.Thov txhawb kom koj ua ntawv thov kev pab them nqi tsev rau peb lub hlis yav tom ntej thaum koj ua ntawv thov rau cov nqi tsev yav tas dhau los yog tias koj xav tias tseem yuav nyob hauv lub tsev ntawd mus ntxiv tom ntej.Tej zaum koj yuav tsum tau muab cov ntaub ntawv ntau ntxiv kom paub meej tias koj tseem muaj cai tau txais kev pab thiab qhov kev pab yog yuav saib raws cov peev txheej uas muaj.

Lus Nug: Kuv tsis tshuav cov nqi tsev uas tsis tau them lawm.Kuv puas tuaj yeem tsuas thov nqi dej nqi hluav taws xob nkaus xwb?
Tuaj yeem, nyob rau Ntu 2 ntawm RentHelpMN.Koj tseem yuav tsum muaj txhua yam kom txhij raws li txoj kev muaj cai tau txais.Tshuaj xyuas renthelpmn.org los mus saib seb lub khoo kas tab tom nyob rau ntu twg lawm.

Lus Nug: Kuv yog ib tus tswv tsev.Kuv puas tuaj yeem thov nqi dej nqi hluav taws xob thiab nqi internet tau?
Thov zam txim, tsis tuaj yeem thov tau. RentHelpMN cov nyiaj pab tsuas yog muaj rau cov neeg xauj tsev xwb.Lwm cov peev txheej uas muaj yog teev npe tseg rau ntawm renthelpmn.org, suav nrog cov nyiaj pab nqi hluav taws xob thiab nyiaj pab nqi internet.Thov txhawb kom cov tswv tsev uas tab tom nrhiav kev pab them cov nyiaj qiv yuav tsev los mus rau npe kom tau txais kev ceeb toom txog cov kev hloov kho tshiab los ntawm Minnesota Housing txog cov nyiaj pab uas yuav los tom ntej no.

Lus Nug: Yog tus neeg xauj tsev raug ntiab tawm thiab/los sis khiav tawm ntawm lub tsev lawm, lawv puas muaj cai tau txais kev pab them cov nqi tsev uas tseem tsis tau them rau lub tsev qub ntawd los ntawm lub khoo kas no?
Tsis tau. Tus neeg xauj tsev yuav tsum tseem nyob hauv lub tsev uas lawv thov kev pab rau.Peb nkag siab tias muaj neeg xav kom nthuav cov kev pab ntawm lub khoo kas los mus them cov nqi tsev uas tseem tsis tau them rau lub cov tsev nyob qub; peb yuav rov ntaus nqi xyuas dua yog tias muaj lus cob qhia ntxiv los ntawm tsoom hwv tshaj tawm txog qhov no.

Lus Nug: Kuv qhov nqi tsev yuav txog sij hawm nyob rau thawj hnub ntawm lub hli lawm.Puas tuaj yeem pab them nqi tsev rau kuv tus tswv tsev kom sai npaum ntawd? Yuav siv sij hawm ntev npaum li cas thiaj li tau txais kev pom zoo thiab kev them nyiaj?
Thaum muaj kev txiav txim tias daim ntawv thov muaj cai tau txais lawm, yuav muab kev pab them nqi tsev ncaj qha rau tus tswv tsev uas yuav txog lub caij them nyiaj lawm kom sai li sai tau.Vim yog xav tias yuav muaj cov ntawv thov tuaj ntau heev, yog li tam sim no peb tsis tuaj yeem lav lub sij hawm rau kev tshuaj xyuas thiab kev lis daim ntawv thov.Cov neeg thov uas tau txais kev ceeb toom tias daim ntawv thov ua tau tsis txhij, yuav tsum tau muab txhua cov ntaub ntawv uas tsim nyog ntxiv txhawm rau kom tuaj yeem khiav daim ntawv thov mus rau tom ntej.Yuav tsis muaj kev npaj nyiaj tseg rau cov ntawv thov uas ua tau tsis txhij.Thov kav tsij nrog koj tus tswv tsev sib txuas lus mus ntxiv thaum koj daim ntawv thov tseem tab tom raug khuam cia lawm.

Lus Nug: RentHelpMN puas tuaj yeem pab them qhov nqi nplua kev them nqi tsev qeeb?
Tuaj yeem.Tuaj yeem pab them qhov nqi nplua kev them nqi tsev qeeb thiab yuav tsum muab sau rau daim ntawv tshaj qhia cov nqi tsev los sis daim ntawv sau nyiaj los ntawm koj tus tswv tsev.

Lus Nug: Kuv tus tswv tsev tsis kam muab kev koom tes thiab rau npe nkag rau lub khoo kas.Tam li yog tus neeg xauj tsev, kuv puas tuaj yeem ua ntawv thov RentHelpMN txoj kev pab thiab tau txais nyiaj?
Tuaj yeem! Peb thov txhawb kom koj xa daim ntawv thov thiab hu rau 211 yog tias koj xav tau kev pab.

Lus Nug: Cov nyiaj them yuav muab xa los mus li cas?
Cov nyiaj them yuav muab xa ncaj qha rau tus tswv tsev los sis lub tuam txhab dej thiab hluav taws xob ua tus neeg xauj tsev ntiag tug los ntawm kev muab tso ncaj qha rau hauv txhab nyiaj txiag los sis xa ua nyiaj tshev.Yog tus tswv tsev tsis kam txais kev them nyiaj los sis tsis teb, ces cov nyiaj them yuav muab rau tus neeg xauj tsev kom tus neeg xauj tsev tuaj yeem them nyiaj rau tus tswv tsev.

Lus Nug: Dab tsi yog yam kuv yuav tsum tau muab rau kev pab them nqi dej nqi hluav taws xob?
Koj yuav tsum muab daim ntawv theej ntawm daim ntawv sau cov nqi dej nqi hluav taws xob uas tsis tau them uas qhia txog cov hnub yuav kom pab them.

Lus Nug: Kuv muaj nqi tsiaj yug, nqi nres tsheb thiab nqi chaw rau khoom.RentHelpMN puas tuaj yeem them cov no?
Tuaj yeem, qhov kev pab yuav them cov nqi uas cuam tshuam ncaj qha rau kev ruaj ntseg ntawm koj lub tsev thiab cov nqi uas tus tswv tsev sau.

Lus Nug: Yog tias kuv tsis muaj vaj tsev nyob, kuv puas tuaj yeem tau txais keev pab?
Nyob rau hauv Ntu 2, tej zaum RentHelpMN yuav tuaj yeem them cov nqi tsev uas tseem yuav tuaj rau peb lub hlis yav tom ntej yog tias tus neeg tsis muaj tsev nyob ua tau daim ntawv xauj tsev tshiab lawm.Tus neeg tuav qhov teeb meem tuaj yeem los mus pab tau.Thov hu rau 211 los mus thov kev pab.

Lus Nug: Kev nyob ib nyuag ntus luv-luv hauv tsev hotel los sis motel puas muaj cai tau txais?
Cov yim neeg uas nyob hauv tsev hotel los sis motel tuaj yeem ua daim ntawv pov thawj tias lawv tab tom them nqi chav pw thiab xav tau kev pab.Peb tsis tuaj yeem them cov nqi tsev so ncua luv los sis nqi tsev so uas tau txais kev pab them los ntawm pob peev nyiaj pab rau kev muaj xwm ti tes ti taw, xws li kev pab los ntawm FEMA lawm.

Lus Nug: Kuv yog ib tug tswv tsev.Vim li cas kuv thiaj tsis tuaj yeem thov ncaj qha tau? Kuv puas yuav tau kom kuv cov neeg xauj tsev los mus koom nrog?
Raws li tsoom hwv cov cai, cov neeg xauj tsev yuav tsum muab cov ntaub ntawv ntiag tug txog lawv tus kheej thiab lub khoo kas yuav tsum pov thaiv cov ntaub ntawv ntawd.Tus neeg xauj tsev yuav tsum kos npe rau daim ntawv txhawm rau los mus thov kev pab.Cov tswv tsev tuaj yeem pab txhawb nqa cov neeg xauj tsev los ntawm kev pab sau lawv cov ntaub ntawv uas xav tau los mus ua daim ntawv thov, muab daim ntawv thov uas yog nplooj ntawv, thiab nrog cov neeg xauj tsev sib txuas lus txog lawv qhov xwm txheej.

Lus Nug: Kuv yog ib tug tswv tsev.Kuv tus neeg xauj tsev them tsis yeej nqi tsev lawm thiab kuv xav kom lawv ua ntawv thov tab sis lawv tsis kam ua.Kuv yuav tuaj yeem ua li cas tau?
Peb paub tias qhov no tuaj yeem ua rau ntxhov siab heev, tab sis tsoom hwv tseev kom tus neeg xauj tsev yuav tsum kos npe rau daim ntawv thov kev pab thiab tsis muaj txoj hauv kev rau cov tswv tsev los mus ua ntawv thov ua lawv tug rau qhov kev pab.Qee cov neeg xauj tsev muaj kev txhawj xeeb tias lawv yuav tsum tau them cov nyiaj pab rov qab los sis nkag siab tias yuav tsis tuaj yeem pab kom lawv tau nyob hauv lub tsev tau.Koj tuaj yeem pab qhia rau koj cov neeg xauj tsev tias lawv yuav tsis tas tau them cov nyiaj pab no rov qab thiab yog tias lawv cov nqi xauj tsev uas them tsis tau tas raug them tas lawm lawv yuav tuaj yeem nyob hauv lub tsev yam ruaj khov tau.

Lus Nug: Leej twg yog tus tuav tswj qhov kev pab los ntawm RentHelpMN?
Tsoom hwv tau muab Lub Khoo Kas Emergency Rental Assistance (Kev Pab Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Txheej Ti Tes Ti Taw) faib rau tag nrho lub lav thiab tsoom hwv hauv nroog tib si.Lav Minnesota qhov kev faib cov nyiaj ntawm Lub Khoo Kas Emergency Rental Assistance (Kev Pab Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Txheej Ti Tes Ti Taw) yog raug tuav tswj los ntawm Minnesota Housing, uas yog lub loos kam (entity) tseem ceeb los mus lis daim ntawv thov los ntawm RentHelpMN.Cov loos kam tsoom hwv hauv nroog, xam muaj nroog Minneapolis, Saint Paul thiab Lub Nroog Dakota, Lub Nroog Hennepin, Lub Nroog Ramsey, thiab Lub Nroog Washington kuj tseem tau txais kev faib cov nyiaj ntawm Lub Khoo Kas Emergency Rental Assistance (Kev Pab Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Txheej Ti Tes Ti Taw) ncaj qha rau tib si.Qee lub sij hawm cov loos kam tsoom hwv hauv nroog kuj tseem yuav txais cov ntawv thov los ntawm lub txhooj (system) RentHelpMN thiab lis cov ntawv thov ntawd raws li lawv cov cai thiab cov txheej txheem.

Lus Nug: Qhov txwv txog cov nyiaj uas kuv tsev neeg khwv tau los txhawm rau kom muaj cai tau txais yog npaum li cas?
Cov nyiaj uas tsev neeg khwv tau los yuav tsum tsis pub tshaj 80% ntawm Cov Neeg Khwv Tau Nyiaj Ntau Pes Nrab Nyob Hauv Cheeb Tsam (Area Median Income, AMI) rau thaj chaw uas yim neeg ntawd nyob.Thov mus saib daim phiaj hauv qab no los mus nrhiav saib koj lub nroog thiab qhov loj me ntawm tsev neeg kom pom txog qhov txwv txog cov nyiaj uas khwv tau los hauv koj cheeb tsam.

 

Qhov txwv txog cov nyiaj uas khwv tau los rau RentHelpMN los ntawm lub nroog

Lub Nroog 1 leeg 2 leeg 3 leeg 4 leeg 5 leeg 6 leeg 7 leeg 8 leeg
Aitkin County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Anoka County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Becker County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Beltrami County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Benton County $44,250 $50,600 $56,900 $63,200 $68,300 $73,350 $78,400 $83,450
Big Stone County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Blue Earth County $45,100 $51,550 $58,000 $64,400 $69,600 $74,750 $79,900 $85,050
Brown County $44,200 $50,500 $56,800 $63,100 $68,150 $73,200 $78,250 $83,300
Carlton County $42,750 $48,850 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
Carver County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Cass County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Chippewa County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Chisago County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Clay County $51,150 $58,450 $65,750 $73,050 $78,900 $84,750 $90,600 $96,450
Clearwater County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Cook County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Cottonwood $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Crow Wing County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Dakota County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Dodge County $55,850 $63,800 $71,800 $79,750 $86,150 $92,550 $98,900 $105,300
Douglas County $44,900 $51,300 $57,700 $64,100 $69,250 $74,400 $79,500 $84,650
Faribault County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Fillmore County $43,700 $49,950 $56,200 $62,400 $67,400 $72,400 $77,400 $82,400
Freeborn County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Goodhue County $49,100 $56,100 $63,100 $70,100 $75,750 $81,350 $86,950 $92,550
Grant County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Hennepin County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Houston County $45,150 $51,600 $58,050 $64,500 $69,700 $74,850 $80,000 $85,150
Hubbard County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Isanti County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Itasca County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Jackson County $42,750 $48,850 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
Kanabec County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Kandiyohi County $42,150 $48,150 $54,150 $60,150 $65,000 $69,800 $74,600 $79,400
Kittson County $41,850 $47,800 $53,800 $59,750 $64,550 $69,350 $74,100 $78,900
Koochiching County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Lac qui Parle County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Lake County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Lake of the Woods County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Le Sueur County $48,550 $55,500 $62,450 $69,350 $74,900 $80,450 $86,000 $91,550
Lincoln County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Lyon County $42,950 $49,100 $55,250 $61,350 $66,300 $71,200 $76,100 $81,000
McLeod County $44,950 $51,350 $57,750 $64,150 $69,300 $74,450 $79,550 $84,700
Mahnomen County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Marshall County $43,350 $49,550 $55,750 $61,900 $66,900 $71,850 $76,800 $81,750
Martin County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Meeker County $44,050 $50,350 $56,650 $62,900 $67,950 $73,000 $78,000 $83,050
Mille Lacs County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Morrison County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Mower County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Murray County $44,450 $50,800 $57,150 $63,500 $68,600 $73,700 $78,750 $83,850
Nicollet County $45,100 $51,550 $58,000 $64,400 $69,600 $74,750 $79,900 $85,050
Nobles County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Norman County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Olmsted County $55,850 $63,800 $71,800 $79,750 $86,150 $92,550 $98,900 $105,300
Otter Tail County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Pennington County $43,050 $49,200 $55,350 $61,500 $66,450 $71,350 $76,300 $81,200
Pine County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Pipestone County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Polk County $48,100 $54,950 $61,800 $68,650 $74,150 $79,650 $85,150 $90,650
Pope County $43,400 $49,600 $55,800 $62,000 $67,000 $71,950 $76,900 $81,850
Ramsey County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Red Lake County $45,550 $52,050 $58,550 $65,050 $70,300 $75,500 $80,700 $85,900
Redwood County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Renville County $41,900 $47,900 $53,900 $59,850 $64,650 $69,450 $74,250 $79,050
Rice County $48,450 $55,350 $62,250 $69,150 $74,700 $80,250 $85,750 $91,300
Rock County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Roseau County $42,250 $48,250 $54,300 $60,300 $65,150 $69,950 $74,800 $79,600
St. Louis County $42,750 $48,850 $54,950 $61,050 $65,950 $70,850 $75,750 $80,600
Scott County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Sherburne County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Sibley County $43,400 $49,600 $55,800 $62,000 $67,000 $71,950 $76,900 $81,850
Stearns County $44,250 $50,600 $56,900 $63,200 $68,300 $73,350 $78,400 $83,450
Steele County $46,850 $53,550 $60,250 $66,900 $72,300 $77,650 $83,000 $88,350
Stevens County $46,700 $53,400 $60,050 $66,700 $72,050 $77,400 $82,750 $88,050
Swift County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Todd County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Traverse County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Wabasha County $45,500 $52,000 $58,500 $64,950 $70,150 $75,350 $80,550 $85,750
Wadena County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Waseca County $41,900 $47,900 $53,900 $59,850 $64,650 $69,450 $74,250 $79,050
Washington County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Watonwan County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Wilkin County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700
Winona County $43,800 $50,050 $56,300 $62,550 $67,600 $72,600 $77,600 $82,600
Wright County $55,950 $63,950 $71,950 $79,900 $86,300 $92,700 $99,100 $105,500
Yellow Medicine County $41,750 $47,700 $53,650 $59,600 $64,400 $69,150 $73,950 $78,700