Cov Peev Txheej

Cov Peev Txheej thiab Cov Foos rau RentHelpMN
Cov peev txheej tau muab txhais ua: Lus Xab Pees Niv | Lus Hmoob | Lus Somali


  • Lus Cej Luam Txog Lub Khoo Kas Pab Nyiaj Them Nqi Tsev Thaum Muaj Xwm Ti Tes Ti Taw Los Ntawm Kab Mob COVID-19 (COVID-19 Emergency Rental Assistance) ntawm RentHelpMN

         Download (Rub) Cov Peev Txheej Rau Cov Tswv Tsev:


         Cov Qauv rau RentHelpMN

  • Daim Ntawv Tshaj Qhia Cov Nqi Tsev los sis Daim Ntawv Sau Nyiaj
  • Daim Qauv Ntawv Cog Lus Xauj Tsev Rau Tus Tswv Tsev thiab Tus Neeg Xauj Tsev
  • Daim Qauv Ntawv Xauj tsev Rau Kev Ua Ntawv Pov Thawj Rau Tus Kheej:
  • Daim foos rau cov yim neeg uas tsis tuaj yeem ua daim ntawv qhia txog cov nyiaj uas khwv tau los
  • Daim Foos rau Qhov Yim Neeg Muaj Kev Hloov Pauv