Banner with people

Miyuu COVID-19 kugu adkeeyay inaad kiradaada bixisid? 

Codso RentHelpMNLogo maanta

Haddii aad la kulantay dhibaato sabab la xiriirto cudurka safmarka oo aad u baahantahay caawin aad ku bixisid kiradaada ama biilashada qarashaadka, waad u qalmi kartaa Caawinta Kirada Xaaladaha degdega ah ee COVID-19.

Rent Help MN

Miyuu COVID-19 kugu adkeeyay inaad kiradaada bixisid?

Codso maanta

Haddii aad la kulantay dhibaato sabab la xiriirto cudurka safmarka oo aad u baahantahay caawin aad ku bixisid kiradaada ama biilashada qarashaadka, waad u qalmi kartaa Caawinta Kirada Xaaladaha degdega ah ee COVID-19.

Rent Help MN

Waa maxay RentHelpMN

Barnaamijkaan waxaa loo aasaasay in lagu caawiyo dagayaasha Minnesota oo dib uga dhacay kiradooda ama ka cabsanaya in midaas dhici karto. Haddii aad gashid nafsadaada booskaan, waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino. Ogow haddii aad u qalantid oo u diyaar garow inaad codsatid.

WAJIGA KOOWAAD: HADEER CODSO HADDII KIRO LAGUUGU LEEYAHAY

RentHelpMN waxay hadeer la shaqeyneysaa kireystayaasha kiro lagu leeyahay. Kuwa kirada lagu leeyahay ee buuxiyo sharuudaha u qalmida ayaa quseyn karo dhammaan caawinta la bixiyay. Waan cusbooneysiineynaa boggaan markii barnaamijka uu ogolaanayo dhammaan kirada kale iyo codsiyada caawinta qarashaadka.
Rent Help MN Phase One

 

Amarka Joojinta Guri ka Saaritaanka ayaa dhammaanaya

Dib u eeg taariikhahan oo ogow xuquuqahaaga iyo waajibaadkaaga. Inta u dhaxaysa Juun 30 iyo Oktoobar 12, dhammaan xayiraadihii joojinta heshiiska kirada iyo ilaalinta guri ka saaridda ayaa la qaaday marka laga reebo kireystayaasha u qalma ee haysta arji sugaya kaalmada kirada ee COVID-19.
Eviction moratorium is ending

Diyaariyo Codsigaaga

Kireystayaasha Minnesota ee u qalma waxay u heli karaan caawinta kirada iyo biilasha korontada ee la taariiqeeyay Maarso kadib 13, 2020. Haddii aad u qalantid, waxaad heli kartaa illaa 15 bilood caawin guud.
Building icon

Lacag Bixinada Kirada

Kirada waqtigeeda la dhaafay tan iyo Maarso 13, 2020 (kirada Abriil 1) iyo kirada imaaneyso, sadex bilood waqtigiiba.

renter icon

Liiska hubineed ee kiraystaha

Dajiso Liiska warbixinta Kireystaha PDF si aad u aragtid haddii aad u qalantid oo ogow dokumintiyadee ayaad u baahaneysaa si markaas aad diyaar ugu noqotid codsashada.

landlord icon

Liiska hubineed ee mulkiilaha

Ka dajiso Liiska hubinta Milkiilaha PDF si aad u aragtid haddii aad u qalantid oo ogow dokumintiyadee ayaad u baahaneysaa si markaas aad diyaar ugu noqotid codsashada.

211-logo-tagline-rgb   Yaan ugu yeeri karaa su'aalaha?  Howlwadeenada tababaran ayaa loo heli karaa inay ka jawabaan su'aalahaaga ku saabsan u qalmidaada, biilasha, dokumintiyada ama si loo sameeyo hoy macquul ah. Soo wac 211 maanta.


Codsiga Kirada

Haddii aad tahay kireyste ku nool Minnesota ee buuxiyo sharuudaha u qalmida, waxaad codsan kartaa RentHelpMN.


Diiwaangelinta Milkiilaha

Ma tahay milkiile leh kireystayaal ka dib dhacay kirada? RentHelpMN waa fursad cusub oo lagu bixinayo kirada aad qabtid.

Minnesota phone

Illaha kale ee la heli karo

Shirkado badan ee helay lacagaha guriga iyo caawinta la xiriirto sida ka qeyb ah lacagaha deeqda COVID-19.

LA WADAAG RentHelpMN BULSHADAADA

 

Haddii aad jeclaan laheyd inaad ku caawisid faafinta erayga ku saabsan RentHelpMN, raac linkiga hoose si aad ugu gashid qalabka qoraalada oo adiga aad isticmaashid. Kuwaan waxaa ku jiro boostiyada warbaahinta bulshada, i-meelka iyo luuqada fariimo qoraalka, boostiyada, buugyarayaasha, cayeysiinta dhijitaalka iyo wax badan.

JAALALKEENA

Anoka County
Dakota County
Hennpin County
City of Minneapolis
Ramsey County
City of Saint Paul
Washington County