Ceeb Toom Txog Tsab Cai Privacy Act Notice:

 

Muaj cai: Cov chaw hu ua Minnesota Housing Finance Agency (MHFA), thiab cov zos es muaj cai tswj cov kev pab thaum ti tes ti taw Emergency Rental Assistance Program (Anoka County, Dakota County, Hennepin County, Ramsey County, Washington County, lub nroog Minneapolis, lub nroog Saint Paul, lawv sawv daws yog cov zos hu ua “local jurisdictions”) muaj cai nug kom tau cov ntaub ntawv ntawm qhia txog koj es tsis pub lwm tus paub, es kuj yog koj tus lej social security yog tias koj yeem qhia, los ntawm tsab cai li choj hu ua U.S. Housing Act of 1937 (42 U.S.C. 1437 et. seq.), Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C. 2000d), the Fair Housing Act (42 U.S.C. 3601-19), the Minnesota Government Data Practices Act (Minn. Stat. Ch. 13) (hereafter “MGDPA”), thiab los ntawm tsab cai Minn. Stat. 462A.05. Lub Hom Phiaj: Koj cov ntaub ntawv tsis pub lwm tus paub Private data, es yog txhais los ntawm MGDPA, yog nug kom tau los ntawm cov chaw MHFA thiab muaj cai muab cov kev pab hauv lub zos kom thiaj li paub txiav txim txog koj qhov kev tsim nyog los tsis tsim nyog thiab qhov kev tsim nyog es yog tus neeg xauj tsev/tsev neeg kom tau kev pab nyiaj them nqi tsev xauj lawm ntawm lub chaw RentHelpMN/COVID-19 Emergency Rental Assistance Program. Lub Yam Kev Siv: Cov chaw MHFA thiab muaj cai muab cov kev pab hauv lub zos kuj siv koj cov ntaub ntawv private data kom thiaj li tswj tau zoo thiab soj ntsuam tau kom qhov kev pab no pab tau zoo raws siab xav, ua kom raws li txoj cai hais kom yuav tsum tau qhia mus rau lub tuam tsev saib xyuas nyiaj txiag hu ua United States Department of Treasury, thiab kom paub pab kom zoo dua txog kev pab ntawm vaj tse nyob es muaj feem xyuam nrog tus kab mob COVID-19 es yog tsi ntsees rau qhov kev tso cai los ntawm pawg neeg tsim cov cai hauv tsoom fwv thiab tau kom yuav tsum ua los ntawm tsoom fwv hauv teb chaws. Koj cov ntaub ntawv private data tej zaum yuav muab qhia tawm rau tsoom fwv hauv teb chaws, lub xeev thiab cov koos haum hauv lub zej zog, thaum twg yog muaj feem xyuam, thiab muab rau cov neeg soj qab taug lwg txog tej kev ua txhaum cai thiab cov kws lij choj hauv lub zos es tsub txim cov neeg ua txhaum cai. Txawm li ntawd los, koj cov ntaub ntawv private data yuav tsis muab qhia tawm sab nraum lub chaw MHFA, cov zos muaj cai tswj cov nyiaj pab, los yog lawv cov neeg ua hauj lawm sawv cev rau lawv, cov neeg kos npe ua hauj lwm rau lawv, los yog cov neeg tau faib hauj lwm kom lawm ua, tshwj tsis yog tau kev tso cai los yog txoj cai hais kom yuav tsum tau tso tawm. Kev Raug Nplua: Koj yuav tsum tau muab tag nrho koj cov ntaub ntawv qhia txog koj tus kheej private data es nyob ntawm koj muab los tsis muab kom thiaj li paub saib koj daim ntawv thov kev pab. Yog tias koj tsis muab cov ntaub ntawv data no tuaj ces koj qhov kev tsim nyog yuav rau ncua los yog yuav tsis kam kev pab them nyiaj rau nqi tsev xauj thaum ti tes ti taw.

Kev Ceeb Toom Txog Kev Dag Noj Dag Haus

Kev Faib Cov Ntaub Ntawv

Tej zaum peb yuav muab cov ntaub ntawv faib qhia rau tsoom hwv cov loos kam (agencies) los sis lwm lub tuam txhab uas pab peb hauv kev tiv thaiv los sis kev taug qab xyuas kev dag noj dag haus. Peb yuav ua li ntawd thaum: (1) txoj cai li choj tso cai rau ua los sis tseev kom yuav tsum tau ua; los sis, (2) kam tiag los mus tawm tsam pov thaiv los sis tiv thaiv qhov kev dag noj dag haus uas tshwm sim kiag lawm los sis qhov yuav tuaj yeem tshwm sim tau los sis kev xa nyiaj yam tsis tau txais kev tso cai; los sis, (3) taug qab xyuas qhov kev dag noj dag haus uas twb tau tshwm sim lawm.Yuav tsis muab cov ntaub ntawv rau cov tuam txhab no rau lub hom phiaj ua lag luam.

Txhawm rau los mus tshaj qhia kev dag noj dag haus, thov mus rau EthicsPoint - Minnesota Housing.